fbpx

YKS BOĞAZİÇİ GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) m.10 uyarınca kişisel verilerin elde edinilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi kişisel verisi işlenen ilgili kişilere tam, doğru ve eksiksiz bilgilendirme yapmalıdır. YKS Bogazici LLC (“YKS Boğaziçi”) KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olduğundan, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile ilgili kişilerin kişisel verileri işlenmeden önce bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. İLGİLİ KİŞİLERİN, HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİN NE AMAÇLA İŞLENDİĞİ, KANUNDAN DOĞAN HAKLARI VE DİĞER HUSUSLAR BAKIMINDAN AYDINLATMA METNİNDE YER ALAN BİLGİLENDİRME İÇERİKLERİNİ OKUMASI VE KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE RIZA GÖSTERMEDEN ÖNCE VEYA EN GEÇ RIZA VERME ANINDA AYDINLATMA METNİNDE YER ALAN KONULARDA BİLGİ SAHİBİ OLMASI GEREKMEKTEDİR.

 1. Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği

YKS Bogazici LLC (“YKS Boğaziçi”) Delaware/ABD yasalarına göre kurulmuş bir şirkettir. YKS Boğaziçi https://yksbogazici.com alan adlı internet sitesini (“Platform”) işletmektedir.

İletişim Bilgileri

Telefon No: +90 551 966 46 15

E-Mail        : [email protected]

 • Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Prensipler

YKS Boğaziçi, kişisel verileri işlerken KVKK’da yer alan temel prensiplere uymaktadır. YKS Boğaziçi kişisel verileri:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemekte,
 • Doğru verileri işlemekte ve güncel olması için makul çabayı göstermekte,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlarla işlemekte,
 • Amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kişisel veri işlemekte,
 • Kişisel verileri sınırlı süreyle muhafaza etmektedir.
 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işleyebiliriz:

 • Kimlik tespiti ve hakkınızda açıkladığını bilgilerin doğruluğunun teyidi amacıyla;
 • Platform’u kullanmaya uygun olup olmadığınızı tespit amacıyla;
 • Ödeme hizmetlerinin doğru şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla;
 • İletişim ve Platform destek hizmeti sunmak amacıyla;
 • Reklam ve pazarlama amacıyla;
 • Bilgi sistemlerinin güvenliğinin sağlamak amacıyla;
 • Talep ve şikayetlerin takibi amacıyla;
 • Finans, muhasebe ve faturalandırma işlemlerinin yürütülmesi amacıyla;
 • Koç adaylarını seçme ve deneme amacıyla;
 • Organizasyon içi eğitimlerin sağlanması amacıyla;
 • Platform’un üçüncü kişilere tanıtılması amacıyla;
 • Koç veya öğrencilerin değerlendirmelerinin yapılması amacıyla;
 • Analiz ve rapor oluşturmak amacıyla.
 • Kişisel Verilerin Kimlere, Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, beraber çalıştığımız influencer, fenomen veya reklam ajanslarına pazarlama veya reklam amacıyla aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, koçlara veya öğrencilere, tanıtım amacıyla aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, üçüncü kişi ödeme hizmet sağlayıcılar tarafından ödemenin doğru ve etkili şekilde gerçekleşmesi amacıyla işlenebilir. YKS Boğaziçi’nin sizin kart bilgilerinize erişmediğini önemle hatırlatırız.

Kişisel verileriniz YKS Boğaziçi’nin grup şirketlerine, iş ortaklarına, pay sahiplerine, yetkili kamu otoritelerine aktarılabilir.

 • Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuka Uygunluk Sebepleri

Kişisel veriler tamamen veya kısmen otomatik yollarla, elektronik ortamda form doldurularak, telefon görüşmesi ile, web sitesi veya mobil uygulama üzerinden, görüntü kaydı veya video ile işlenebilir.

Kişisel veriler işlenirken, açık rıza sebebine, kanunda öngörülmesi haline, sözleşmenin kurulması veya sözleşme hazırlıkları kapsamında işlenme sebebine, hukuki yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi sebebine, verilerin alenileştirilmesine, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması haline veya veri sorumlusunun meşru menfaati sebebine dayanılabilir.

Veri sorumlusu, veri toplama yöntemi ve aracına kendisi karar verecektir. YKS Boğaziçi, koçların ve öğrencilerin kişisel verilerini açık rıza sebebine dayanarak toplamaktadır. Açık rıza almadığı hallerde sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla kişisel veriler toplanmaktadır.

 • Teknik ve Organizasyonel Tedbirler

YKS Boğaziçi, kişisel verilerinizi korumak amacıyla makul teknik ve organizasyonel tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda, YKS Boğaziçi çalışanlarını veya kişisel veriye erişen yetkililerini eğitmekte, gerekli siber güvenlik önlemlerini almaktadır. YKS Boğaziçi, PCI DSS sertifikası olan ödeme kuruluşları ile çalışmaya özen göstermektedir.

 • İlgili Kişinin Hakları

KVKK m.11 uyarınca:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a)  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş̧ olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Ayrıca ilgili kişiler vermiş oldukları rızayı her zaman geri alabilir ve kişisel verilerinin silinmesini her zaman talep edebilir.

Kişisel veri ihlali ile ilgili veya diğer her türlü kişisel verilerin korunmasına ilişkin talep ve şikayetlerinizi [email protected] mail adresine her zaman iletebilirsiniz.